ผลการพิจารณาข้อเสนอการเช่าลงทุนพัฒนาศูนย์อาหารชั้นใต้ดิน อาคารวิทยกิตติ์

ตามที่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ประกาศเชิญชวนผู้สนใจยื่นข้อเสนอการเช่าลงทุนพัฒนาศูนย์อาหารชั้นใต้ดิน อาคารวิทยกิตติ์ ตามประกาศลงวันที่ 15 มกราคม 2561 นั้น

บัดนี้ สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอการเช่าลงทุนพัฒนาศูนย์อาหารชั้นใต้ดิน อาคารวิทยกิตติ์ เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยผู้ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกคือ บริษัท โอ.เอส.เคฟู้ด จำกัด

จึงประกาศมาเพื่อทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 3 เมษายน 2561

 

ผลการพิจารณาข้อเสนอ
การเช่าลงทุนพัฒนาศูนย์อาหารชั้นใต้ดิน
อาคารวิทยกิตติ์

Start typing and press Enter to search