พนักงานป้องกันความสูญเสีย (LP)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

• รับผิดชอบ ดูแลความปลอดภัย ป้องกันภัยและระงับอัคคีภัย
• ดำเนินงานตามแผนรักษาความปลอดภัย และอัคคีภัย
• ประสานงานกับหน่วยงานจัดจ้างด้านความปลอดภัย
• วางแผนและปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยทั้งบุคคลและทรัพย์สิน รวมทั้งระงับเหตุร้ายก่อนที่จะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

คุณสมบัติ

• เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สังคมศาสตร์ บริหารธุรกิจ และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์งานด้านความปลอดภัย จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีความซื่อสัตย์สุจริต ขยัน อดทน มนุษยสัมพันธ์ดี
• มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
• สามารถทำงานเป็นกะได้

 

Download ใบสมัคร

ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครงานมาที่ Email : recruitment@pmcu.co.th

Start typing and press Enter to search