พนักงานบริหารทั่วไป

หน้าที่ความรับผิดชอบ

• จัดทำวาระการประชุม หนังสือเชิญประชุม และจดรายงานการประชุม
• ประสานงาน แผนกบริหารอาคารในเรื่องต่างๆ
  และประสานงานในการขออนุญาตทำกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ต่าง ๆ
• จัดทำอัตราค่าธรรมเนียมการใช้ประโยชน์พื้นที่ และกฎระเบียบ
• ให้ข้อมูลพื้นฐานกฎเกณฑ์ของอาคาร เช่น การขนย้ายอุปกรณ์ กรอกใบคำร้อง ให้กับผู้เช่า
• จัดทำข้อมูลผู้สนใจเช่าพื้นที่ และจัดเก็บข้อมูลผู้เข้าใช้ประโยชน์พื้นที่
• รับผิดชอบลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือ จัดทำทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ์
• ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประกวดราคา และทำสัญญาจ้าง
• งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติ

• เพศชาย / หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
• วุฒิ ปริญญาตรี สาขาการจัดการ, บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ 0 – 2 ปีขึ้นไป ในด้านงานเอกสารและงานธุรการ
• สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)
• สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

 

Download ใบสมัคร

ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครงานมาที่ Email : recruitment@pmcu.co.th

Start typing and press Enter to search