เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อกำหนดและร่างสัญญาเช่าลงทุนพัฒนาอาคารมั่นคงฯ (เดิม)

สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อกำหนดและร่างสัญญาเช่าลงทุนพัฒนา
อาคารมั่นคงเคหะการ (เดิม)
ระหว่างวันที่ 8 – 15 พฤษภาคม 2561

 

 

ผู้ที่ประสงค์จะให้ข้อคิดเห็นสามารถส่งข้อเสนอแนะมาได้ที่
nussadee.l@pmcu.co.th หรือ โทรสาร 02-218-3589
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนบริหารธุรกิจพิเศษ
โทร. 02-218-3590 ต่อ 253 ในวันและเวลาราชการ

คลิกเพื่อดูรายละเอียดร่างข้อกำหนดและหลักเกณฑ์การเข้าร่วมยื่นข้อเสนอ

คลิกเพื่อดูรายละเอียดร่างสัญญาเช่าและลงทุนพัฒนา

Start typing and press Enter to search