ตลาดสามย่าน คว้ารางวัลตลาดมาตรฐาน “ตลาดติดดาว”

นายวรพงศ์ สุขธีรอนันตชัย ผู้อำนวยการ สำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (PMCU) ในฐานะผู้บริหารตลาดสามย่าน รับมอบรางวัล “ตลาดสดติดดาว” จาก นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดี กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ในพิธีเปิดตัวโครงการตลาดสดติดดาวเพื่อรองรับการค้ายุคใหม่ และ พิธีมอบรางวัลตลาดสดติดดาว ซึ่ง กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์จัดขึ้นเพื่อ สนับสนุนตลาดสดที่มีศักยภาพและ ความพร้อมในการดูแลรักษามาตรฐานของตลาดสด ซึ่งมีการบริหารจัดการที่ดี จำหน่ายสินค้าหลากหลายและคุณภาพดีเป็นการเตรียมความพร้อมของตลาดสดในการยกระดับ และการพัฒนาตลาดสู่การค้ายุคใหม่ ณ กระทรวงพาณิชย์ เมื่อเร็วๆ นี้

โดย “รางวัลตลาดสดติดดาว” เป็นรางวัลที่กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ จัดขึ้นภายใต้โครงการตลาดสดติดดาวเพื่อรองรับการค้ายุคใหม่ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนตลาดสดที่มีศักยภาพและความพร้อมในการดูแลรักษามาตรฐานของตลาดสด ที่มีการบริหารจัดการที่ดี มีการจัดจำหน่ายสินค้าที่หลากหลายและมีคุณภาพ เป็นการสร้างความพร้อมของตลาดสดในความส่งเสริมของกรมการค้าภายใน และยกระดับมาตรฐานการพัฒนาตลาดสู่การค้ายุคใหม่ ซึ่งจะมีการยกย่องเชิดชูและสร้างขวัญกำลังใจให้ผู้ประกอบกิจการตลาดที่มีมาตรฐานที่ได้รับคัดเลือกเป็น “ตลาดสดติดดาว”

โดย “รางวัลตลาดสดติดดาว” มีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค โดยการติดป้ายแสดงราคาการใช้เครื่องชั่งตวงวัดที่มีมาตรฐานมีความหลากหลายของสินค้า สินค้ามีคุณภาพ ด้านความปลอดภัยอาหาร มีผลการตรวจสอบสารตกค้างตามมาตรฐานโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลด้านสุขอนามัยของผู้จำหน่ายสินค้าตามหลักเกณฑ์ของกรมอนามัย ด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ผ่านตามข้อกำหนดของกรมอนามัยด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมขั้นพื้นฐาน รวมทั้งสุขอนามัยของผู้สัมผัสอาหารและผู้ขายของในตลาด ด้านความพร้อมในการรองรับการตลาดยุคใหม่ มีการใช้ระบบ QR Code มีระบบการชำระเงิน Online และมีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาช่วยในการบริหารตลาด ซึ่งคัดเลือกตลาดสดในความส่งเสริมของกรมการค้าภายในจาก 365 แห่ง ทั่วประเทศ ปรากฏว่ามีตลาดสดที่ผ่านคัดเลือกเป็น “ตลาดสดติดดาว” จำนวน 190 แห่ง แบ่งเป็น ภาคเหนือ 41 แห่ง ภาคกลางและภาคตะวันออก 62 แห่ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 71 แห่ง และภาคใต้ 16 แห่ง

 

 

 

 

Start typing and press Enter to search