ยกเลิกการเชิญชวนเข้าร่วมยื่นข้อเสนอเพื่อสิทธิการบริหารพื้นที่โฆษณาอาคารจัตุรัสจามจุรี

ประกาศ สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่อง ประกาศยกเลิกการเชิญชวนเข้าร่วมยื่นข้อเสนอเพื่อสิทธิการบริหารจัดการ
พื้นที่ในการโฆษณาอาคารจัตุรัสจามจุรี

     ตามที่ สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ประกาศเชิญชวนเข้าร่วมยื่นข้อเสนอเพื่อสิทธิการบริหารจัดการพื้นที่ในการโฆษณาอาคารจัตุรัสจามจุรี ตามประกาศลงวันที่ 23 สิงหาคม 2561 นั้น

สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยกเลิกการเชิญชวนเข้าร่วมยื่นข้อเสนอเพื่อสิทธิการบริหารจัดการพื้นที่ในการโฆษณาอาคารจัตุรัสจามจุรี

จึงประกาศมาเพื่อทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2561

นายวรพงศ์ สุขธีรอนันตชัย
ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการทรัพย์สิน / ประธานคณะกรรมการฯ

 

ประกาศยกเลิกการเชิญชวน
เข้าร่วมยื่นข้อเสนอเพื่อสิทธิการบริหารจัดการ
พื้นที่ในการโฆษณาอาคารจัตุรัสจามจุรี

Start typing and press Enter to search