ผลการพิจารณาข้อเสนอการเช่าลงทุนพัฒนาอาคารมั่นคงเคหะการ (เดิม)

     ตามที่ สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ประกาศเชิญชวนผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการเช่าลงทุนพัฒนาอาคารมั่นคงเคหะการ (เดิม) ถนนบรรทัดทอง ตามประกาศลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 นั้น

     บัดนี้ สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการเช่าลงทุนพัฒนาอาคารมั่นคงเคหะการ (เดิม) ถนนบรรทัดทอง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยผู้ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก คือ บริษัท ฟิวเจอร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

จึงประกาศมาเพื่อทราบทั่วกัน

 

ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

นายวรพงศ์ สุขธีรอนันตชัย
ผู้อำนวยการสำนักงาน

 

คลิกเพื่อดูประกาศผลการพิจารณา

Start typing and press Enter to search