วิศวกร(ไฟฟ้า)

คุณสมบัติ

• เพศชาย อายุ 30ปีขึ้นไป
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาไฟฟ้ากำลัง/ไฟฟ้าสื่อสาร มีใบประกอบวิชาชีพ
• มีประสบการณ์ด้านการติดตั้งระบบไฟฟ้าอาคารสูงและงานบริหารจัดการระบบวิศวกรรมอาคารไม่น้อยกว่า 7 ปี
• สามารถออกแบบระบบไฟฟ้าอาคารได้
• ใช้โปรแกรมพื้นฐาน Microsoft office, Auto cad
• มีService mind

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

• ทำหน้าที่จัดเตรียม Standard Operation Procedure งานด้านวิศวกรรมอาคาร
• จัดทำแผนงานบำรุงรักษาระบบทั้งหมดของอาคารที่ได้รับมอบหมาย
• จัดทำ TOR งานซ่อมแซม ปรับปรุง งานสร้างใหม่
• จัดทำราคากลางและเตรียมเอกสารสนับสนุน
• ทำหน้าที่ฝึกสอน ตรวจสอบ ให้คำแนะนำกับช่างอาคารและผู้เกี่ยวข้อง
• จัดทำแผนการจัดการพลังงานและใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
• จัดทำงบประมาณ ด้านงานวิศวกรรมอาคาร
• กำกับดูแลงานอื่นๆของอาคาร

 

Download ใบสมัคร

ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครงานมาที่ Email : recruitment@pmcu.co.th

Start typing and press Enter to search