พนักงานพัฒนาธุรกิจ

คุณสมบัติ

• เพศ ชาย/หญิง

• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์

• ประสบการณ์ อย่างต่ำ 3 ปี ด้านการออกแบบ
  หรือพัฒนาโครงการ mixed uses, หรืออาคารสูง หรือ พื้นที่พาณิชย์

• ถ้าจบปริญญาโทด้านอสังหาริมทรัพย์ หรือ บริหารธุรกิจ และ/หรือ
  มีประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

• สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD , SketchUp ,
  Adobe Illustrator & Photoshop และ MS PowerPoint & Excel

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

• สามารถออกแบบและปรับปรุงแบบให้เหมาะสมกับการใช้งานทั้งในเชิงพาณิชย์และที่อยู่อาศัย

• ร่วมพัฒนา ดำเนินการ และ ประสานงานในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ และแผนแม่บท
  การพัฒนาที่ดินโดยวิเคราะห์ความพร้อมและศักยภาพของพื้นที่ให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา
  เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

• ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการพัฒนา รวมถึงวิเคราะห์ทางเลือกในการพัฒนา พร้อมเปรียบเทียบ
  แนวทางการพัฒนารูปแบบต่างๆ ตามกรอบเวลาที่กำหนด และร่วมนำเสนอเพื่อให้โครงการที่พัฒนา
  ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย

• ร่วมประสานงานกับทีมงาน และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมายให้โครงการพัฒนา
  ที่ได้รับอนุมัติเป็นไปตามแนวทางการพัฒนาที่ได้วางไว้ หรือปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องตามนโยบาย
  ของผู้บริหารให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา และเป็นไปตามงบประมาณและผลตอบแทนที่คาดการณ์ไว้

• วิเคราะห์และเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาโครงการต่างๆ และแสวงหาโอกาสในการพัฒนาธุรกิจ
  ตามข้อมูลทางด้านการตลาด ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ ฯลฯ ที่เป็นปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต
  เพื่อให้การพัฒนาโครงการต่างๆสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาพื้นที่ของมหาวิทยาลัย

• ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

Download ใบสมัคร

ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครงานมาที่ Email : recruitment@pmcu.co.th

Start typing and press Enter to search