โครงการฝึกงานสำหรับนิสิต ชั้นปีที่ 3 และ 4 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าทำงานจริง

PMCU Internship Program 2019

สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Property Management of Chulalongkorn University) เป็นองค์การบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ในเขตพาณิชย์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัย

โครงการฝึกงานสำหรับนิสิต ชั้นปีการศึกษาที่ 3 และ 4
เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าทำงานจริง

วัตถุประสงค์ของโครงการนิสิตนักศึกษาฝึกงาน
เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้และเพิ่มพูนทักษะ จากประสบการณ์การปฏิบัติงานจริง เพื่อใช้ในการเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานในอนาคต

ความท้าทายที่รอท่านอยู่
1. ความรู้ในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2. ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริงร่วมกับมืออาชีพโดยมีความหลากหลายของงานให้สามารถเลือกฝึกได้ อาทิ เช่น ด้านพัฒนาธุรกิจ งานด้านวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า บัญชีและการเงิน การตลาดและสื่อสารองค์กร การขาย ลูกค้าสัมพันธ์ หรืองานด้านทรัพยากรบุคคล
3. ค่าตอบแทนรายวัน (เฉพาะวันฝึกงาน)
4. ได้รับหนังสือรับรองการฝึกงานจากสำนักงานฯ

คุณสมบัติ
1. กำลังศึกษาระดับมหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 3 หรือปีที่ 4
2. เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.50
3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
4. ชอบความท้าทาย ใฝ่รู้ และมุ่งมั่นในความสำเร็จ

หลักฐานการสมัคร
1. รูปถ่ายสำหรับแนบในใบสมัคร
2. สำเนาการศึกษา
3. สำเนาบัตรนิสิตนักศึกษา
4. สำเนาบัตรประชาชน

ระยะเวลาฝึกงานเดือน พ.ค. – ก.ค. 2562 (วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.30- 16.30 น.)

ตารางการฝึกงาน

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15 มี.ค. 2562

Download ใบสมัคร
กรอกใบสมัครและส่งกลับมาที่ e-mail : recruitment@pmcu.co.th

สอบถามข้อมูลได้ที่
ส่วนทรัพยากรบุคคล โทร 02-2183590 ต่อ 268 มือถือ 091-5453744

Start typing and press Enter to search