PLASTIC BAG FREE DAYถุงพลาสติกหลบไป หันมาใช้ถุงผ้ากันเถอะ

สำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาฯ (PMCU) จัดโครงการ “PLASTIC BAG FREE DAY”
โดยร่วมมือผู้เช่าผู้ประกอบการในเขตพาณิชย์รอบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้แก่
สยามสแควร์ สยามสแควร์วัน สยามกิตติ์ จัตุรัสจามจุรี สวนหลวง-สามย่าน ตลาดสามย่าน
สวนหลวงสแควร์ CU TERRACE และ CU iHOUSE  รณรงค์งดแจกถุงพลาสติกที่ใช้แล้วทิ้ง
เปลี่ยนมาใช้ถุงผ้า ดีเดย์ 26 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป

มาร่วมกันเปลี่ยนภาวะโลกร้อน ให้กลายเป็นภาวะโลกเลิฟกันดีกว่า

 

Start typing and press Enter to search