ผู้จัดการส่วนพัฒนาธุรกิจ

คุณสมบัติ

• เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป

• วุฒิการศึกษา ป.ตรี-โท ด้านวิศวกรรมหรือสถาปัตยกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

• มีประสบการณ์งานด้านพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ เช่น Office, Residential และ Retail

• มีประสบการณ์ในการทำงานไม่น้อยกว่า 7 ปี

• เคยเป็น Project Manager ของบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จะได้รับการพิจารณาพิเศษ

• หากมีประสบการณ์ด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

• วางแผน ทบทวน จัดจ้างที่ปรึกษา และนำเสนอแผนแม่บทการพัฒนาที่ดิน

• ศึกษา วิเคราะห์ ประเมิน ค่าเช่าที่ดิน อาคารพาณิชย์ พื้นที่เช่า และวางแผนงบประมาณโครงการลงทุน

• รับผิดชอบการจัดจ้าง ผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงาน ผู้รับเหมาก่อสร้างตามระเบียบพัสดุ

• ร่วมพัฒนาแบบโครงการกับผู้ออกแบบให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์

• ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆเพื่อปรับเปลี่ยนแบบโครงการให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์

• กำกับ ดูแล ประเมิน และพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน

 

Download ใบสมัคร

ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครงานมาที่ Email : recruitment@pmcu.co.th

Start typing and press Enter to search