PMCU ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้และตักบาตรในโอกาสครบรอบ 102 ปี จุฬาฯ

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 รศ.ดร.วิศณุ ทรัพย์สมพล รองอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำคณะผู้บริหารและพนักงาน สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (PMCU) ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้และตักบาตร เนื่องในโอกาสครบรอบ 102 ปีแห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Start typing and press Enter to search