ประกาศยกเลิกการยื่นข้อเสนอการเช่าลงทุน พัฒนาที่ดินถนนรังสิต-นครนายก

ตามที่ สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ประกาศเชิญชวนเข้าร่วมยื่นการเช่าลงทุนพัฒนาที่ดินถนนรังสิต-นครนายก ขนาด 39-2-21 ไร่ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ตามประกาศฉบับลงวันที่ 4 มีนาคม 2562 และ 19 มีนาคม 2562 นั้น

เพื่อเป็นไปตามข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ฯ ข้อ 7.6 และ 10.3 สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอยกเลิกการยื่นข้อเสนอการเช่าลงทุนพัฒนาที่ดินถนนรังสิต-นครนายก ขนาด 39-2-21 ไร่ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

จึงประกาศมาเพื่อทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

นายวรพงศ์ สุขธีรอนันตชัย
ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการทรัพย์สิน/
ประธานคณะกรรมการฯ

คลิกเพื่อดูประกาศผลการพิจารณา

Start typing and press Enter to search