ประกาศผล การประกวดคลิปวิดีโอ ห้วข้อ “PMCU พื้นที่เชื่อมโยงโอกาสสำหรับทุกชีวิต”

รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล รับรางวัลมูลค่า 20,000 บาท
ได้แก่ ทีม “Palmolive” นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ

รางวัลความคิดสร้างสรรค์  จำนวน 1 รางวัล รับรางวัลมูลค่า 5,000 บาท
ได้แก่ ทีม “เล่ห์ลุนตยา” นิสิตคณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ

รางวัล Popular Vote จำนวน 1 รางวัล รับรางวัลมูลค่า 5,000 บาท
ได้แก่ ทีม “ยุดยาหนังกรอบ” คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ

รางวัลชมเชย จำนวน 9 รางวัล รับรางวัล Gift Voucher มูลค่า 2,000 บาท ได้แก่

  1. ทีม “สามหมู” นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ
  2. ทีม “Work” นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ
  3. ทีม “ff&GG” นิสิตคณะจิตวิทยา จุฬาฯ
  4. ทีม “เดอะมินเนี่ยน” สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร จุฬาฯ
  5. ทีม “ETBN” นิสิตคณะวิทยศาสตร์การกีฬา จุฬาฯ
  6. ทีม “Gongju” นิสิตคณะนิเทศาสตร์  จุฬาฯ
  7. ทีม “Little” นิสิตคณะนิเทศศาสร์ จุฬาฯ
  8. ทีม “Turn On” นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ
  9. ทีม “Unexpected” นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาฯ

ผู้ได้รับรางวัล กรุณาติดต่อ คุณฐิติพร อัศวฤทธิ์ภูมิ  ส่วนสื่อสารองค์กรและสนับสนุนการตลาด
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์  02-218-3589-90 ต่อ 231

 

********************************************************************************************

 รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล รับรางวัลมูลค่า 20,000 บาท
ได้แก่ ทีม “Palmolive” นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ

รางวัลความคิดสร้างสรรค์  จำนวน 1 รางวัล รับรางวัลมูลค่า 5,000 บาท
ได้แก่ ทีม “เล่ห์ลุนตยา” นิสิตคณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ

รางวัล Popular Vote จำนวน 1 รางวัล รับรางวัลมูลค่า 5,000 บาท
ได้แก่ ทีม “ยุดยาหนังกรอบ” คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ

 

 

 

Start typing and press Enter to search