โครงการชาวจุฬาฯ ร่วมใจปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติ

9 สิงหาคม 2562 ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการชาวจุฬาฯ ร่วมใจปลูกต้นไม้เพื่อฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562” เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส พระราชพิธีบรมราชาภิเษก และสร้างจิตสำนึกให้ประชาคมจุฬาฯ ได้มีส่วนร่วมในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่มหาวิทยาลัยและพื้นที่โดยรอบ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมบรรยากาศแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างทัศนียภาพที่ร่มรื่นน่าอยู่และตอบสนองนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

Start typing and press Enter to search