ลงนามในสัญญาความร่วมมือโครงการบำบัดน้ำเสียและนำกลับมาใช้ใหม่ (Water Recycling)

2 ก.ย.62 รศ.ดร.วิศณุ ทรัพย์สมพล รองอธิการบดีจุฬาฯ คุณชวลิต จันทรรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามในสัญญาความร่วมมือโครงการบำบัดน้ำเสียและนำกลับมาใช้ใหม่ (Water Recycling) ณ ห้องประชุม 203 อาคารสำนักงานจัดการทรัพย์สิน

โดยโครงการบำบัดน้ำเสียและนำกลับมาใช้ใหม่ (Water Recycling) จะดำเนินการนำน้ำทิ้งจากการอุปโภคบริโภคที่อาคาร CU Terrace และ CU i-House มาบำบัดและนำกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

โดยน้ำที่ผ่านการบำบัดนั้นสามารถนำกลับมาเติมเพื่อรักษาระดับน้ำในสระและรดน้ำต้นไม้ภายในอุทยานจุฬาฯ 100 ปีแทนที่การใช้น้ำประปา ซึ่งนอกจากจะเป็นการช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายจากการซื้อน้ำประปาแล้ว ยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้น้ำให้ได้มากที่สุด และเป็นการลดปริมาณการปล่อยน้ำที่ใช้แล้วออกสู่สาธารณะได้อีกทางหนึ่งด้วย

Start typing and press Enter to search