พนักงานสนับสนุนการตลาด

หน้าที่ความรับผิดชอบ

• รับผิดชอบงานสื่อสารองค์กรและสนับสนุนการตลาด
• สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรโดยประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่ของสำนักงานให้เป็นที่รู้จัก
• ส่งเสริมการขายร้านค้า การคิด Promotion เชิงรุก
• จัดทำข้อมูลด้านกิจกรรม และสื่อประชาสัมพันธ์ใหม่ๆ ที่ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการตลาดและการขายของสำนักงาน
• จัดเตรียมข้อมูลและเตรียมการประสานงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด

 

คุณสมบัติ

• เพศชาย หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ การตลาด หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
• มีความรู้ความสามารถในด้านการตลาด มีประสบการณ์ด้านการตลาด1- 3 ปี
• สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
• สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
• มีทักษะที่ดี เรียนรู้เร็ว สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
• มีความคิดสร้างสรรค์ มีบุคลิกและมีความสามารถในการสื่อสารได้ดี

 

Download ใบสมัคร

ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครงานมาที่ Email : recruitment@pmcu.co.th

Start typing and press Enter to search