ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1 ตุลาคม 2562 คุณสุรงค์ สุวรรณวานิช ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานกลยุทธ์องค์กร สำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาฯ (PMCU) ให้การต้อนรับคณะบุคลากรจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ พร้อมบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การขับเคลื่อนการดำเนินโครงการพัฒนาและจัดการทรัพย์สิน จุฬาฯ” ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ อุทยาน 100 ปี จุฬาฯ

Start typing and press Enter to search