ตลาดสามย่านรางวัลความร่วมมือในการส่งเสริมการจำหน่ายสินค้า Q จากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

9 ตุลาคม 2562 คุณสุวดี สิทธิผลกุล ผู้จัดการทั่วไป ส่วนบริหารกิจการตลาด สำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาฯ (PMCU) รับมอบรางวัลความร่วมมือในการส่งเสริมการจำหน่ายสินค้า Q เป็นอย่างดี สำหรับตลาดสด จาก คุณวิทวัสก์ สาระศาลิน รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ในงานครบรอบ 17 ปี สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
 
โดยเครื่องหมายรับรอง “Q” คือเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร โดย Q มาจากคำว่า Quality ที่หน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใช้ในการให้การรับรองระบบหรือสินค้าเกษตรและอาหารเพื่อแสดงถึงความมีคุณภาพตามมาตรฐาน และมีความปลอดภัย ทั้งนี้ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมาย “Q” ต้องรักษาคุณภาพ ความปลอดภัย และได้มาตรฐานอย่างสม่ำเสมอ เพราะหน่วยงานที่ให้การรับรองจะทำการติดตามตรวจสอบเป็นระยะ หากพบว่าไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือไม่รักษาคุณภาพ ความปลอดภัย ตามมาตรฐาน จะถูกยกเลิกการใช้ “Q” ฉะนั้นสำหรับผู้บริโภคที่ต้องการเลือกหาสินค้าคุณภาพ ปลอดภัย ได้มาตรฐาน ต้องเลือกสินค้าที่มี Q เท่านั้น

Start typing and press Enter to search