PMCU รับมอบเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนการบำรุงรักษาอุทยาน 100 ปี จุฬาฯ ร้าน PRONTO DENIM และ มูลนิธิก้าวคนละก้าว

8 พ.ย. 62 คุณวรพงศ์ สุขธีรอนันตชัย ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาฯ (PMCU) รับมอบเงินบริจาคสมทบทุนเพื่อการบำรุงรักษาอุทยาน 100 ปี จุฬาฯ จาก คุณคงภัทร์ บุณยะมาน ผู้แทน
จาก ร้าน PRONTO DENIM และ มูลนิธิก้าวคนละก้าว โดยเงินสนับสนุนดังกล่าวมาจากการจัดกิจกรรมการกุศล โครงการ “PRONTO X ก้าว ค่ำคืนแห่งพลังเล็ก ๆ” ที่ LIDO CONNECT เมื่อวันที่ 18 ต.ค.62
ที่ผ่านมา

Start typing and press Enter to search