ผลการคัดเลือก โครงการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคาร (Solar Rooftop) ของโครงการ Block 28


ตามที่ สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ประกาศเชิญชวนเข้าร่วมยื่นข้อเสนอ เพื่อคัดเลือกเอกชนสำหรับดำเนินโครงการ ผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคาร (Solar Rooftop) ของโครงการ Block 28 ตามประกาศลงวันที่ 8 ตุลาคม 2562 นั้น

บัดนี้ สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคาร (Solar Rooftop) ของโครงการ Block 28 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยผู้ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก คือ บริษัท บ้านปู อินฟิเนอร์จี จำกัด

จึงประกาศมาเพื่อทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

นายสุรงค์ สุวรรณวานิช
ประธานคณะทำงานฯ

คลิกเพื่อดู : ประกาศผลการคัดเลือก

Start typing and press Enter to search