เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อข้อกำหนดและหลักเกณฑ์การเข้าร่วมยื่นข้อเสนอโครงการบริหารจัดการลานจอดรถบริเวณ CU Sport Zone

สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อข้อกำหนด
และหลักเกณฑ์การเข้าร่วมยื่นข้อเสนอ
โครงการบริหารจัดการลานจอดรถ
บริเวณ CU Sport Zone

ระหว่างวันที่ 21 – 28 พฤศจิกายน 2562

ผู้ที่ประสงค์จะให้ข้อคิดเห็นสามารถส่งข้อเสนอแนะมาได้ที่
bd.pmcu@gmail.com หรือ โทรสาร 02-218-3589
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนพัฒนาธุรกิจ
โทร. 02-218-3590 ต่อ 221 ในวันและเวลาราชการ

ร่างข้อกำหนดและหลักเกณฑ์การเข้าร่วมยื่นข้อเสนอ

Start typing and press Enter to search