ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณสยามสแควร์บางส่วน (อาคารกลุ่ม L)

ตามที่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ประกาศเชิญชวนผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณสยามสแควร์บางส่วน (อาคารกลุ่ม L) ตามประกาศเชิญชวนลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้พิจารณาข้อเสนอโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณสยามสแควร์บางส่วน (อาคารกลุ่ม L) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยผู้ที่รับการพิจารณาคัดเลือก คือ บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)

จึงประกาศมาเพื่อทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2562

รองศาสตราจารย์ ดร.วิศณุ ทรัพย์สมพล
รองอธิการบดี

 

ผลการพิจารณาคัดเลือก

Start typing and press Enter to search