เปิดรับฟังความคิดเห็นโครงการระบบผลิตความเย็นจากส่วนกลาง (District Cooling) บริเวณพื้นที่เขตพาณิชย์สวนหลวง-สามย่าน ครั้งที่ 2

สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อข้อกำหนดและหลักเกณฑ์
การเข้าร่วมยื่นข้อเสนอ
ให้เอกชนดำเนินการ
โครงการระบบผลิตความเย็นจากส่วนกลาง (District Cooling)
บริเวณพื้นที่เขตพาณิชย์สวนหลวง-สามย่าน ครั้งที่ 2

ระหว่างวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 – 14 กุมภาพันธ์ 2563

ผู้ที่ประสงค์จะให้ข้อคิดเห็นสามารถส่งข้อเสนอแนะมาได้ที่
bd.pmcu@gmail.com หรือ โทรสาร 02-218-3589
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนพัฒนาธุรกิจ
โทร. 02-218-3590 ต่อ 221 ในวันและเวลาราชการ

ร่างข้อกำหนดและหลักเกณฑ์การเข้าร่วมยื่นข้อเสนอ

Start typing and press Enter to search