ประกาศผลการคัดเลือกเอกชนสำหรับดำเนินโครงการบริหารจัดการลานจอดรถ บริเวณ CU Sport Zone

ตามที่ สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ประกาศเชิญชวนเข้าร่วมยื่นข้อเสนอ เพื่อคัดเลือกเอกชนสำหรับดำเนินโครงการบริหารจัดการลานจอดรถ บริเวณ CU Sport Zone ตามประกาศลงวันที่ 2 ธันวาคม 2562 นั้น

บัดนี้ สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการบริหารจัดการลานจอดรถ บริเวณ CU Sport Zone เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยผู้ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก คือ บริษัท โจวิท โกลบอล จำกัด

จึงประกาศมาเพื่อทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 21 มกราคม 2563

นายสุรงค์ สุวรรณวานิช
ประธานคณะทำงานฯ

คลิกเพื่อดูประกาศผลการคัดเลือก

Start typing and press Enter to search