ลงนามข้อตกลงความร่วมมือจัดตั้ง “โครงการศูนย์ปฏิบัติการศิลปกรรมดิจิทัล (ฟ้าใหม่)” ครั้งแรกในประเทศไทยและเอเชีย

23 มกราคม 2563 ณ อุทยาน 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รศ.ดร.วิศณุ ทรัพย์สมพล รองอธิการบดีด้านจัดการทรัพย์สินและนวัตกรรม กำกับดูแลสำนักงานทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (PMCU)ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ ศ.ดร.บุษกร บิณฑสันต์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ นายศีลชัย เกียรติภาพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ในการจัดตั้งโครงการศูนย์ปฏิบัติการศิลปกรรมดิจิทัล (FAAMAI Digital Arts Hub) ศูนย์กลางการศึกษา เรียนรู้ และทดลองด้านศิลปกรรมดิทัลครั้งแรกในประเทศไทยและเอเชียเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านศิลปกรรมดิจิทัลให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมสร้างบุคลากรที่มีศักยภาพ และคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับสังคมและชุมชนอย่างแท้จริง

Start typing and press Enter to search