สำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาฯ (PMCU) ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30 ม.ค. 2563 รศ.ดร.วิศณุ ทรัพย์สมพล รองอธิการบดีจุฬาฯ พร้อมด้วย รศ.ดร.จิตติศักดิ์ ธรรมาภรณ์พิลาศ ผู้ช่วยอธิการบดีจุฬาฯ คุณวรพงศ์ สุขธีรอนันตชัย ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาฯ (PMCU) ให้การต้อนรับ ผศ.รัชด ชมภูนิช รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร และ ผศ.ดร.นุชนาถ มั่งคั่ง รองอธิการบดีฝ่ายการเงิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในโอกาสนำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินของสำนักงาน ณ อาคารจามจุรี 10 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Start typing and press Enter to search