สำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาฯ (PMCU) “ยกเว้นค่าเช่าและค่าบริการ 100%” สำหรับร้านค้าที่ต้องหยุดกิจการชั่วคราวตามประกาศของรัฐ

สำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาฯ (PMCU) ยกเว้นค่าเช่าและค่าบริการ 100% ช่วยผู้ประกอบการ
ในสถานการณ์COVID-19

สำนักงานทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยออกมาตรการหลากหลายเพื่อช่วยเหลือผู้เช่า
และผู้ประกอบการในช่วงของการล็อกดาวน์กรุงเทพมหานคร อันเนื่องมากจากโรคระบาด

COVID-19 มาตรการต่างๆมีดังต่อไปนี้

• มาตรการที่ 1 มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยด้วยการยกเว้นค่าเช่าและค่าบริการ 100% สำหรับร้านค้าที่ต้องหยุดกิจการชั่วคราวตามประกาศของรัฐ พร้อมมีมาตรการช่วยเหลืออื่นเพิ่มเติม เพื่อช่วยสนับสนุนให้ฝ่าวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกัน

• มาตรการที่ 2 มาตรการช่วยเหลือคู่ค้า โดยเน้นนโยบายไม่เลิกจ้างพนักงาน Outsource เพื่อให้ความมั่นใจ ไม่มีการเลิกจ้างพนักงาน Outsource โดยได้ทำการปรับเปลี่ยนเวลาการทำงานตามลักษณะงานที่เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานของพนักงาน Outsource

• มาตรการที่ 3  การช่วยบรรเทาและป้องกันปัญหาอันเนื่องมาจากการระบาดของ COVID-19
ด้วย 2 โครงการหลัก
ประกอบด้วย

3.1  โครงการจัดสรรที่พักฟื้น Isolation Unit ร่วมกับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย คณะแพทยศาสตร์ และโรงแรม OZONE HOTEL สามย่าน เพื่อลดการแออัดของโรงพยาบาล เป็นโครงการที่ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 ที่มีอาการเริ่มดีขึ้นและไม่มีปัจจัยเสี่ยงใด ๆ ต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อน รวมถึงสามารถทำกิจวัตรประจำวันและช่วยเหลือตนเองได้ ไม่มีความจำเป็นต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล     แต่ยังมีการติดตามการดูแลจากทีมแพทย์ พยาบาล ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่กระจายของโรคไปในวงกว้าง ได้พักฟื้นในบรรยากาศ สิ่งแวดล้อมที่ดีเพื่อสามารถกลับมาใช้ชีวิตปกติได้

3.2  โครงการแจกแอลกอฮอลล์สเปรย์ ด้วยการร่วมกับบ้านสุขภาพจุฬาฯ สวนหลวงสแควร์
แจกแอลกอฮอลล์สเปรย์ฟรีให้กับผู้เช่าในพื้นที่สวนหลวง สามย่าน

 

Start typing and press Enter to search