นักวิเคราะห์โครงการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. ศึกษาความเป็นไปได้โครงการ (Feasibility Study) วิเคราะห์ข้อมูลทางด้านการเงิน วิเคราะห์ผลตอบแทน ความเสี่ยง ความคุ้มค่า และสถานการณ์ในอนาคต

2. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนการพัฒนาโครงการ ทั้งการลงทุน การดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์หรือด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

3. วิเคราะห์และศึกษาข้อมูล แนวโน้มด้านการตลาด ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ สังคม และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ เพื่อหาแนวทางในการเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ทางสังคมของสำนักงาน

4. ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน และสิทธิการเช่าในอาคารและพื้นที่ภายใต้ความดูแลของสำนักงาน ให้มีความเหมาะสมตามสภาพปัจจุบัน

5. จัดทำรายงานการวิเคราะห์โครงการ หรือรายงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อนำเสนอผู้บริหาร

 

คุณสมบัติ

1. เพศชายหรือหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป

2. จบการศึกษาระดับปริญญาโท ด้านการเงิน/บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยมีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านการเงิน/บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยมีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปี

3. มีประสบการณ์ในสายงานวิเคราะห์ทางการเงิน หรือวิเคราะห์โครงการ

4. มีความชำนาญในการทำ Financial Model ที่มีความซับซ้อน

5. มีความเข้าใจและสามารถวิเคราะห์ Financial Statement

6. มีความเข้าใจพื้นฐานในการทำธุรกิจ และการเจรจาขัอตกลงทางธุรกิจ

7. เข้าใจโครงสร้าง ต้นทุน ค่าใช้จ่าย ของธุรกิจแขนงต่างๆ

 

Download ใบสมัคร

ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครงานมาที่ Email : recruitment@pmcu.co.th

Start typing and press Enter to search